Aanvragen Vervroegde Wia-beoordeling

Gepubliceerd dec. 08, 22
6 min read

Hoe Ging Mijn Wia Keuring? Ik Werd Volledig Afgekeurd!

Een ernstig zieke werknemer kan al meteen na uitval een WIA uitkering aanvragen en die na 13 toegekend krijgen om zo de financiële last van 104 weken loonbetaling van zijn werkgever beperken. Recht op een vervroegde WIA uitkering bestaat; de aanvraag is van de werknemer, toekenning slechts bij volledig arbeidsongeschiktheid, die duurzaam is, bij de aanvraag wordt artikel 66 WIA in acht is genomen; bij een aanvraag wordt tevens een normale aanvraag WIA gedaan, geen dubbele beoordeling, een aanvraag voor een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden gedaan, bijgevoegd moet zijn een verklaring van de bedrijfsarts, zo dat te vergen is tevens een verklaringen van behandelend specialisten/ specialistische onderzoeken, zonder verklaring geen behandeling van de aanvraag, er is geen re-integratie verslag nodig.

t.t. de toegang tot het recht op IVA) voor de ZW gerechtigden, de vangnetters (nb; een beroep op rechtsongelijkheid heeft het bij de Rechtbank niet gehaald) Toekenning van een WIA-uitkering betekent echter niet dat de werkgever van zijn loondoorbetalingsplicht is ontheven. Hij blijft verantwoordelijk voor de loonbetaling en mag de uitkering op het loon in mindering brengen, zie ….

Als er in het eerste jaar een uitkering wordt toegekend kan dit verschil wel 100% (CAO verplichting) -75% (hoogte WIA uitkering) = 25% van het (dag)loon bedragen. Zakt de CAO verplichting naar 70% dan is de werknemer met zijn 75% WIA beter af en betaald de werkgever niets meer bij.

Zo heeft hij tijdens arbeidsongeschiktheid nog steeds recht op ontslagbescherming als werknemers die geen vervroegde WIA-uitkering ontvangen en de WIA tast ook zijn recht op een gratificatie niet aan. Door het “overhevelen” van de werknemer naar de WIA-uitkering het UWV en de bepaling dat er geen re-integratie verslag hoeft te worden overlegd vervallen de re-integratie inspanningen (Geweigerd voor de WIA? Dit moet je vooral niet doen).

Bezwaar En Herbeoordeling Wga Naar Iva

De werknemer mag slechts één maal een aanvraag voor een vervroegde WIA uitkering doen om te voorkomen dat aanvragen gedaan worden op goed geluk. De aanvraag dient om diezelfde reden onderbouwd te zijn met een oordeel van de bedrijfsarts en informatie van behandelaars of een specialistisch onderzoek - Waar moet je rekening mee houden bij een WIA-uitkering?. Zonder ondersteunende verklaring van de bedrijfsarts wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Wordt de aanvraag afgewezen en blijkt er achteraf dat dit onjuist was, bijvoorbeeld uit nieuwe medische informatie, dan kan niet opnieuw een vervroegde aanvraag gedaan worden. De werknemer kan echter wel vragen terug te komen op de eerdere aanvraag. Dat zal alleen slagen als hij met nieuwe informatie komt waaruit blijkt dat de eerdere beslissing (onmiskenbaar) onjuist was - Vervroegde IVA aanvragen? Dat kan!.

Verschil Iva Einde Wachttijd En Iva Met Verkorte WachttijdPas Op Met Voorschot Op Wia-beoordeling

In de WIA wordt ook gesproken over de geringe kans op herstel in verband met duurzaamheid maar dat is in dit kader niet van toepassing. Vlak na het intreden van arbeidsongeschiktheid is er vaak veel onzekerheid over behandelingen en de verwachtte verbeteringen. Als er nog sprake is van revalidatie gericht op verbetering dan zal van duurzaamheid geen sprake zijn.

Het is in dat geval aan de bedrijfsarts om het oordeel duurzaam met gegevens en een eigen motivering te onderbouwen. Duurzaam betekent dus dat er geen kans op verbetering te verwachten is; een stabiele of verslechterende situatie. Hierbij kun je denken aan een hoge dwarslaesie, terminale vormen van kanker, MS in een vergevorderd stadium, chronische progressieve spierziektes en wat al niet meer.

Vervroegde Iva Aanvragen, Hoe Doe Je Dat?

In de jurisprudentie wordt ook toepassing van een UWV Richtlijn; “Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen” geaccepteerd nu die met de bedoeling van de Memorie van toepassing strookte. De tekst van de Richtlijn heb ik nog niet op internet gevonden. Het onderwerp volledig duurzaam arbeidsongeschikt zal in het hoofdstuk over de WIA aan bod komen wanneer dat op deze site wordt opgenomen - Verschil IVA einde wachttijd en IVA met verkorte wachttijd.

Werknemers met een ziektewet uitkering kunnen geen vervroegde WIA aanvragen. In principe is dat ook niet nodig, ze krijgen immers uitkering van het UWV. Soms kan het onvoordelig voor hen zijn omdat een IVA/WIA uitkering hoger is (75%) dan hun Ziektewet uitkering. Daar is weinig aan te doen. Overigens geldt deze uitzondering alleen als de vangnetter geen recht heeft op loonbetaling.

Onder eerste werkdag wordt verstaan een dag waarop door de betrokkene gewoonlijk wordt gewerkt. Dit kan ook een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn indien die dag voor de betrokkene een gebruikelijke werkdag is. In het geval dat niet vaststaat op welke dag de verzekerde gewoonlijk werkt (denk aan uitzendkrachten en afroepcontracten), is bepaald dat als eerste werkdag wordt aangemerkt de eerste dag waarop de verzekerde had kunnen werken als hij niet ziek zou zijn geworden.

Er zijn groepen verzekerden bij wie in het geheel geen eerste werkdag is aan te wijzen. Dit betreft degenen die verzekerd zijn op grond van het ontvangen van een werkloosheidsuitkering of van wie de aanspraak op een ZW- of WAO-uitkering berust op nawerking - WIA WGA en IVA bezwaarschrift Procedure. In deze gevallen wordt de dag waarop de verzekerde ongeschikt tot werken is geworden, aangemerkt als eerste werkdag.

Dubbele Heroverweging Bij Bezwaar Tegen Wia-uitkering

Dit laatste geldt echter weer niet voor de nawerking gevallen, omdat anders in bepaalde situaties daardoor de duur van de nawerking zou kunnen worden bekort. Een dag waarop niet is gewerkt vanwege; vakantie of verlof, toepassing van een regeling tot arbeidstijdverkorting, voor zover een dergelijke dag bij ziekte op een ander tijdstip mag worden opgenomen, toepassing van een regeling tot toepassing van een kortere dan de normale werktijd, bijzonder verlof, weersinvloeden of vrijheidsontneming, wordt aangemerkt als werkdag.

Wia Aanvraag/ Ww/ Bezwaar MakenWia-uitkering (Onterecht Stopgezet)
Wia Gestopt Of Afgewezen Onterecht - Bezwaar En BeroepDubbele Heroverweging Bij Bezwaar Tegen Wia-uitkering

Voorts nog; de eerste werkdag bij nachtdienst is de dag waarop de nachtdienst is aangevangen, een ingeroosterde atv-dag wordt niet als werkdag aangemerkt, worden atv-dagen behandeld als vakantiedagen en kan de werknemer bij ziekte op een dergelijke dag de atv-dag op een ander tijdstip opnemen, dan wordt deze dag wel als werkdag beschouwd, dagen waarop niet wordt gewerkt vanwege bijzonder verlof worden aangemerkt als werkdag, dit geldt zowel voor betaald als onbetaald verlof, bij detentie vangt het tijdvak van 104 weken aan op de dag waarop de betrokkene gedurende de periode van vrijheidsontneming ongeschikt tot werken is geworden.

Duidelijk is dat de werknemer de aanvraag dient te doen. Hij zal slechts in aanmerking komen voor de vervroegde toekenning als hij blijvend niet meer in staat wordt geacht te werken. Dat is een heel zwaar oordeel. Bij dat zware oordeel wringt de schoen een beetje bij deze regeling. De werknemer zal niet afweten van de vervroegde aanvraag mogelijkheid.

Als de werkgever dat doet spreekt hij, waarschijnlijk als één van de eerste, een zeer confronterend oordeel uit, dat de werknemer mogelijk helemaal niet aan kan. Iemand met terminale kanker wil waarschijnlijk niet met zijn werkgever praten over het feit dat hij nooit meer beter zal worden. Dat geldt misschien ook voor de dwarslaesiepatiënt die drie weken na zijn ongeval er nog niet aan toe is zijn beperkingen te erkennen.

Vervroegde Iva Aanvragen, Hoe Doe Je Dat?Ook voor hem is het natuurlijk een lastig onderwerp. Of hij belang heeft bij de aanvraag WIA zal afhangen van het contract dat er met de werkgever is voor controle en begeleiding - Uitkering afgewezen - Uitkeringsproblematiek. Vanuit de voorlichtende rol zou het de bedrijfsarts wel passen in dit kader het voortouw te nemen. Artikel 23 lid 6 WIA verkorte wachttijd; Op aanvraag van de verzekerde stelt het UWV, in afwijking van het eerste lid, een verkorte wachttijd vast indien de verzekerde volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, tweede lid, en bij de aanvraag artikel 66 in acht is genomen.

Navigation

Home

Latest Posts

Advocaat Wia-uitkering

Published Jan 05, 23
6 min read

Bezwaar Of Beroep Tegen Beslissing Uwv

Published Dec 24, 22
10 min read

Maak Direct Bezwaar Tegen Het Uwv

Published Dec 21, 22
9 min read